Yıl / Year: 2021    Cilt / Volume: 13     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım [Cognitive-Behavioral Approach in Marital Therapy]
  Rojin Yazar, Özlem Tolan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):1-22
[PDF]  [PDF (English)]
2 Bağlanma ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Teorik Bir Çalışma [Examining the Relationship between Attachment and Depression in Terms of Various Variables: A Theoretical Study]
  Zeynep Set
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):23-33
[PDF]  [PDF (English)]
3 Meme Kanserli Kadınlarda Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkililiği: Sistematik Derleme Çalışması [Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapies in Women with Breast Cancer: A Systematic Review]
  Aygül Tunç Aksan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):34-51
[PDF]  [PDF (English)]
4 Türkiye’de Ağır Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylere ve Ailelerine Yönelik Psikososyal Müdahaleler: Sistematik Bir İnceleme? [Psychosocial Interventions for Individuals with Severe Mental Illness and Their Familes in Turkey: A Systematic Review]
  Seval Bekiroğlu, Seda Attepe Özden
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):52-76
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Psikiyatri Hemşireleri Tarafından Şizofreni Tanılı Hastalara Uygulanan Psikososyal Rehabilitasyon Programları: Sistematik Derleme [Psychosocial Rehabilitation Programs Applied to Patients with Schizophrenia by Psychiatric Nurses: Systematic Review]
Mahinur Betül Çalışkan, Elvan Emine Ata, Gül Dikeç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):77-92
[PDF]  [PDF (English)]
6 Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin İstihdamı [Employment of Individuals Diagnosed with Schizophrenia]
  Sema Buz, Ecem Naz Nazlıer Keser, Fethi Anıl Mayda, Gizem Akoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):93-108
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Opioid Kullanım Bozukluklarında İmmünoterapi [Immunotherapy in Opioid Use Disorders]
  Bahadır Geniş, Muhammed Hakan Aksu, Zehra Arıkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):109-125
[PDF]  [PDF (English)]
8 Covid-19 Pandemisinde Toplum ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı ve Koruyucu Önlemler [Mental Health and Protective Measures of Community and Healthcare Wor-kers in the Covid-19 Pandemic]
  İpek Aktepe, Özlem Tolan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):126-134
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 COVID-19 Salgınında Stres: Olumsuz, Olumlu Sonuçları ve Önleyici Müdahalenin Olası Rolü [Stress in COVID-19 Pandemic: Negative and Positive Outcomes, and the Possible Role of Preventive Interventions]
  Gizem Arıkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):135-145
[PDF]  [PDF (English)]
10 Öyküsel Terapinin Dışavurumcu Sanat Uygulamaları ile Bütünleşmesi [Integration of Narrative Therapy with Expressive Art Practices]
  Şule Baştemur, Esra Baş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(1):575-586
[PDF]  [PDF (English)]