Yıl / Year: 2022    Cilt / Volume: 14     Sayı / Number: Ek 1 / Supplement 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  ARAŞTIRMA / RESEARCH
1 Turkish Adaptation of State Mindfulness Scale: Confirmatory Factor Analysis and Reliability Study [Durumluk Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Çalışması]
  Veli Duyan, Murat Çay, Elif Gökçearslan, Selen Yağcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):1-10
[PDF]  [PDF (English)]
2 Experiences of Older People in the COVID-19 Process towards Stigmatization and Anxiety: A Qualitative Study [COVID-19 Sürecinde Yaşlı Bireylerin Damgalanmaya ve Anksiyeteye Yönelik Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma]
  Nuray Şimşek, Eda Albayrak, Yurdagül Selvi, Neslihan Gülşah İzgi, Oktay Bektaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):11-20
[PDF]  [PDF (English)
3 Effect of Sociodemographic Variables on Health Anxiety and Death Anxiety Levels in COVID-19 Pandemic [COVID-19 Salgınında Sağlık Anksiyetesi ve Ölüm Anksiyetesi Düzeylerine Sosyodemografik Değişkenlerinin Etkisi]
  Aysun Alioğulları, Arzu Önal Sönmez, Ayten Erdoğan
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):21-27
[PDF]  [PDF (English)]
4 Demographic, Social Network Structure and Instagram Use Related Factors Predicting Parents' Sharenting Behaviors [Ebeveynlerin Sharenting Davranışlarını Yordayan Demografik, Sosyal Ağ Yapısı ve Instagram Kullanımı ile İlgili Faktörler]
  Hale Ögel Balaban
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):28-36
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Examination of the Role of Defense Mechanisms and Attachment Styles in Personality Disorder Beliefs among Nonclinical and Clinical Samples [Kişilik Bozukluğu İnançlarında Savunma Mekanizmaları ve Bağlanma Biçimlerinin Rolünün Klinik ve Klinik Olmayan Örneklemlerde Incelenmesi]
Yıldız Bilge, Nesrin Karamustafalıoğlu, Nihal Kanlısu, Aylin Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):37-45
  [PDF]  [PDF (English)]
6 Investigation of Variables Affecting Attitudes of Emerging Adults Towards Older Individuals [Beliren Yetişkinlerin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi]
  Cem Soylu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):46-52
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Effect of Emotional Content on Memory Characteristics: Emotional Valence, Emotional Intensity, and Individual Emotions [Bellek Özelliklerinde Duygu İçeriğinin Etkisi: Duygusal Değer, Duygusal Yoğunluk ve Tekil Duygular]
  İnci Boyacıoğlu, Kıvanç Konukoğlu, Tolga Ergiyen
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):53-66
[PDF]  [PDF (English)]
8 Relationship between Functional Status and Type D Personality and Psychiatric Symptoms of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) [Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Tanılı Hastaların Fonksiyonel Durumları ile D Tipi kişilik ve Psikiyatrik Belirtileri Arasındaki İlişki]
  İbrahim Yağcı, Gökhan Perinçek
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):67-74
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Comparison of Alcohol Attentional Bias and Alcohol Craving Among Alcohol Abusers and Non-Abusers [Alkol Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Kişilerde Alkol Dikkat Yanlılığının Karşılaştırılması]
  Sevgül Türkoğlu, Sonia Amado, Ali Saffet Gönül, Çağdaş Eker
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):75-82
[PDF]  [PDF (English)]
10 The Role of Childhood Abuse and Psychological Symptoms in Discriminating Frequency of Drug Use and Self-Harm in Incarcerated Men Convicted of Robbery [Soygundan Hüküm Giymiş Erkeklerde, Çocukluk Dönemi İstismarı ile Psikolojik Semptomların Uyuşturucu Kullanma Sıklığı ve Kendine Zarar Verme Sıklığını Ayırt Ediciliği]
  Aslı Burçak Taşören, İbrahim Şirin Gül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):83-91
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 Fear of COVID-19 and Subjective Well-Being: Sequential Mediating Role of Cognitive Flexibility and Psychological Resilience [COVID-19 Korkusu ve Öznel İyi Oluş: Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sağlamlığın Sıralı Aracı Rolü]
  Sema Şimşek, Hasan Atak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):92-99
[PDF]  [PDF (English)]
12 Weight Gain, Mental Symptoms and Self-Esteem in Patients with Schizophrenia [Şizofreni Hastalarında Kilo Alımı, Ruhsal Belirtiler ve Benlik Saygısı]
  Havva Gezgin Yazıcı, İsmail Volkan Şahiner, Müşerref Didin, Sevde Öner
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):100-109
[PDF]  [PDF (English)
13 Role of Posttraumatic Stress Symptoms, Psychological Resilience and Hope in Posttraumatic Growth in Individuals with Novel Coronavirus Disease (Covid-19) [Yeni Koronavirüs Hastalığını (Covid-19) Yenmiş Bireylerde Travma Sonrası Büyümede Travma Sonrası Stres Belirtileri, Psikolojik Sağlamlık ve Umudun Rolü]
  Nur Yağmur Aras, Nursel Topkaya
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):110-120
[PDF]  [PDF (English)]
14 Bibliometric Analysis of Publications on Stigmatization in Turkiye According to the Association Rules [Türkiye’de Yapılmış Damgalama ile İlgili Yayınların Birliktelik Kuralına Göre Bibliyometrik Analizi]
  Gül Dikeç, Merve Sarıtaş, Volkan Oban
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):121-127
  [PDF]  [PDF (English)]
   
15 Predictive Role of Attachment Styles and Emotion Regulation on Forgiveness in Married People [Evli Bireylerde Bağlanma Stilleri ile Duygu Düzenlemenin Affetme Üzerindeki Yordayıcı Rolü]
Faika Merve Karadoğan, Özlem Tagay
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):128-136
  [PDF]  [PDF (English)]
16 Predictive Roles of Psychological Resilience and Coping Skills on Social Media Addiction [Psikolojik Sağlamlık ve Başa Çıkma Becerilerinin Sosyal Medya Bağımlılığını Yordama Düzeyi]
  Oya Onat Kocabıyık, Seda Donat Bacıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):137-146
  [PDF]  [PDF (English)]
   
17 Association of Life Satisfaction, Cognitive Distortions about Relationships and Psychological Vulnerability with the Fear of Happiness among Teachers [Yaşam Doyumu, İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar ve Psikolojik Kırılganlığın Öğretmenlerin Mutluluk Korkusu İle İlişkisi]
  İmran Elmas
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):147-156
[PDF]  [PDF (English)]
18 Refugee Children in the Scope of Mental Health Services at School [Okulda Ruh Sağlığı Hizmetleri Kapsamında Mülteci Çocuklar]
  Faruk Bozdağ, Naif Ergün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):157-170
[PDF]  [PDF (English)]
   
19 Relationship Between Married Individuals' Relations with Their Family of Origin and Coping Styles with Stress [Evli Bireylerin Kök Aileleriyle İlişkileri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki]
  Tuğba Aşkan, Esra Çalık Var, Birgül Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):171-182
[PDF]  [PDF (English)]
20 Validity and Reliability of Turkish version of the Schizophrenia Hope Scale [Şizofreni Umut Ölçeğinin Türkçe Versiyonun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]
  Özlem Şahin Altun, Duygu Özer, Ayşe Okanlı, Sibel Asi Karakaş, Zeynep Öztürk, Kübra Kayaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):183-191
[PDF]  [PDF (English)]
   
21 A Track from Attachment to Resilience During the Covid 19 Pandemic: Romantic Relationship Tendency [Covid 19 Pandemi Döneminde Bağlanmadan Psikolojik Sağlamlığa Giden Bir Yol: Romantik İlişki Eğilimi]
  Adil Kaval, Ece Eken, Mesut Gönültaş, Saadet Zümbül, Şeyma Tantan Ulu, Zeynep Büşra Şahin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):192-202
[PDF]  [PDF (English)]
   
22 Analysis of “Mercedes mon Amour” Movie According to Significance Quest Theory [Sarı Mercedes Filminin Önem Arayışı Kuramı Açısından İncelenmesi]
  Ekrem Sedat Şahin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):203-214
[PDF]  [PDF (English)]
 
23 Career Values and Occupational Aspirations of Adolescents and Their Parents Aspire for the Future of Their Child [Ergenlerin ve Ailelerinin Çocuklarının Geleceklerine Atfettikleri Kariyer Değerleri ve Kariyer Umuları]
  Nurten Karacan Özdemir, Yusuf Cihat As
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):215-225
  [PDF]  [PDF (English)]
   
24 Predictive Effect of Social Cognitive Skills on Social Anxiety [Sosyal Biliş Becerilerinin Sosyal Kaygı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi]
  Nesibe Olgun Kaval, Haluk Arkar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):226-241
[PDF]  [PDF (English)]
25 Predictors of Psychological Resilience: Childhood Trauma Experiences and Forgiveness [Psikolojik Dayanıklılığın Yordayıcıları: Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları ve Affetme]
  Necmiye Doğruer, Füsun Gökkaya, Eliz Volkan, Merve Güleç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):242-250
[PDF]  [PDF (English)]
   
26 Turkish adaptation of the Smartphone Distraction Scale (SDS) [Akıllı Telefona Bağlı Dikkat Dağınıklığı Ölçeğinin (ATDDÖ) Türkçe Uyarlama Çalışması]
  Yusuf Bilge, Yıldız Bilge, Esin Sezgin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):251-260
[PDF]  [PDF (English)]
27 Relationship Between Adult Separation Anxiety Disorder and Suicide in Patients with Bipolar Disorder [Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Yetişkin Ayrılma Anksiyete Bozukluğu ve İntihar Arasındaki İlişki]
  Mahmut Onur Karaytuğ, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):261-267
[PDF]  [PDF (English)]
   
28 Investigation of Clinical Characteristics of Children and Adolescents Followed under Health Precaution [Sağlık Tedbiri Kapsamında Takibi Yapılan Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özelliklerinin İncelenmesi]
  Duygu Karagöz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):268-277
[PDF]  [PDF (English)]
   
29 Social Support Levels, Mental Health Status and Related Factors in Postpartum Women During the Pandemic [Postpartum Dönemdeki Kadınların Pandemi Sürecinde Sosyal Destek Düzeyleri, Ruh Sağlığı Durumları ve İlişkili Faktörler]
  Özlem Kaplan, Fulya Çağlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):278-285
[PDF]  [PDF (English)]
   
30 Assessment of Executive Functioning and Social Emotional Learning among Adolescents [Ergenlerde Yürütücü İşlevsellik ve Sosyal Duygusal Öğrenmenin Değerlendirilmesi]
  Zekeriya Temircan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):286-292
[PDF]  [PDF (English)]
   
31 Adaptation of Adolescent Behavioral Activation Program and Investigation of Its Effectiveness by Mixed Method [Ergen Davranışsal Aktivasyon Programının Uyarlanması ve Etkililiğinin Karma Yöntem ile İncelenmesi]
  Yavuz Koşan, İsmail Seçer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):293-307
[PDF]  [PDF (English)]
   
32 Perceived Parental Violence, Sexism, and Attitudes towards Dating Violence against Women [Algılanan Ebeveyn Şiddeti, Cinsiyetçilik ve Kadına Yönelik Flört Şiddetine İlişkin Tutumlar]
  Özge Ünal, Gamze Er Vargün, Serap Akgün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(Suppl 1):308-317
[PDF]  [PDF (English)]