Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):127-139; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 31 Ocak 2013 / January 31, 2013; doi: 10.5455/cap.20130509)

  Yaygın Gelişimsel Bozukluklardan Otizm Spektrum Bozukluğuna Geçiş: DSM-5’te Karşımıza Çıkacak Değişiklikler
Transition from Pervasive Developmental Disorders to Autism Spectrum Disorder: Proposed Changes for the Upcoming DSM-5
Banu Tortamış Özkaya
Özet
  Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Basımının (DSM-5) Mayıs 2013’te yayımlanacağını duyurmuştur. DSM-5’de otizmle ilgili yapılması planlanan başlıca değişikliklere göre, DSM-IV-TR’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar çatısı altında yer alan otistik bozukluk, Asperger Sendromu, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk ve çocukluğun dezintegratif bozukluğu tanı kategorileri yerine birleştirilmiş tek bir otizm spektrum bozukluğu tanısı kullanılacaktır. Genetik altyapısı nedeniyle Rett Sendromu bu tanıya dahil edilmeyecektir. Ayrıca, otizm spektrum bozukluğu tanısı alan bireyler arasında, bozukluğun yol açtığı zorluklar nedeniyle ihtiyaç duyulan desteğin düzeyine bağlı olarak derecelendirme yapılacaktır. Bu revizyonun arkasındaki temel gerekçe; otizmin, farklı gelişim alanlarında sahip olduğu belirtileri hafiften ağıra değişen çeşitli bireyleri kapsayan bir spektrum olarak daha iyi biçimde kavramsallaştırılmasıdır. Farklı alt grupları ayırdetmek yerine şiddeti belirlenmiş tek bir tanı kategorisinin kullanılması sonucu otizm tanısının özgüllüğünün arttırılması amaçlanmaktadır. DSM-5 taslağı ile ilgili dile getirilen en büyük endişe; planlanan değişikliklerden sonra DSM-IV-TR’e göre yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış bazı bireylerin yeni sisteme göre tanı alamayabileceği ihtimali olmuştur. DSM-5'in yayımlanmasının ardından dünya ve Türkiye genelinde yeni otizm spektrum bozukluğu tanı ölçütlerinin kullanımına ilişkin klinik, yasal ve eğitimsel düzenlenlemelerin hız kazanması beklenmektedir. Bu yazıda DSM-5 ile birlikte gelmesi planlanan yeni otizm spektrum bozukluğu tanısı, tasarlanan revizyonun temelleri, kamuoyu ile paylaşılan taslağa yönelik genel eleştiriler ve değişikliklerin hayata geçmesinin ardından uygulamada karşılaşabileceğimiz bazı düzenlemeler kısaca gözden geçirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm spektrum bozukluğu, DSM-5
   
  Abstract
  American Psychiatry Association has scheduled to release The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) in May 2013. According to the main changes being proposed about autism, there will be one unified Autism Spectrum Disorder diagnosis in the DSM-5 classification. This unified diagnosis will eliminate the distinct diagnostic categories under Pervasive Developmental Disorders in the DSM-IV-TR, namely autistic disorder, asperger syndrome, pervasive developmental disorder-not otherwise specified, and childhood disintegrative disorder. Rett syndrome will be excluded from autism spectrum disorder due to its genetic basis. In addition, severity of symptoms will be measured among individuals with autism spectrum disorder based on the support level required due to the impairment in their lives. The basic rationale behind this revision is that it is better to conceptualize autism as a spectrum including various individuals whose symptoms in different developmental areas range from mild to severe. It is aimed to increase the specificity of autism diagnosis by using one single diagnostic category with its specified severity rather than differentiating several subtypes. The major concern raised over the DSM-5 proposal has been the possibility that some of the individuals who were diagnosed with pervasive developmental disorder according to the DSM-IV-TR might not get a diagnosis in this new system. After the DSM-5 is released, clinical, legal, and educational rearrengements regarding the use of new autism spectrum disorder diagnostic criteria are expected to accelerate worldwide and in Turkey. This paper aims to review briefly the upcoming autism spectrum disorder diagnosis planned to appear in the DSM-5, the rationale of the proposed revision, main critics to the DSM-5 draft that has been publicized, and some of the regulations expected to occur in practice after the changes.
  Keywords: Pervasive developmental disorders, autism spectrum disorder, DSM-5
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]