AMAÇ VE YAZIM KURALLARI

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) ,  psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.) tümünü kapsayan ve bu konulardaki  derleme ve gözden geçirme yazılarını Türkçe ve İngilizce  yayınlayan hakemli bir online dergidir.  Dergi ayrıca yılda bir kez araştırma makaleleri özel sayısı yayınlamaktadır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Dergide derleme makaleleri  yılda 4 sayı şeklinde (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayınlanmaktadır. Bu 4 sayı dışında 2019 yılından itibaren dergi yılda bir kez sadece araştırma makalelerini kapsayan bir özel sayıda yayınlanmaktadır.  Kabul edilen  makaleler, kabul edilir edilmez  pdf formatında sayfa numaraları tahsis edilerek online olarak psikguncel.org adresinde yayınlanacaktır.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler  Baş Editör, Editöryal Kurul, Danışman Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır.Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan tüm içeriğe psikguncel.org ve cappsy.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisine aittir. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) dergisi yazarlardan başvuru ya da sonrasında herhangi bir adla ücret talep etmemektedir.

Makale Değerlendirme Süreci

Gönderilen makaleler, özgünlük ve bilimsel kalite bakımından değerlendirilir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir ortamda sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında derginin bilgilendirilmesi önerilir. Bu yazıların eski hakem raporlarının Yayın Kurulu’na gönderilmesi, değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Toplantılarda sunulan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde bağımsız, tarafsız, çift-kör hakem değerlendirme raporları temel alınmaktadır.

Gönderilen makalelerin özgünlükleri, yöntemleri, tartışılan konunun önemi ve derginin içeriği il ilgisi Yayın Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Takiben, tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir.  Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi  Editör’e aittir.

Yayın Etiği

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Kurul raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde, Etik Kurul raporu veya eş değeri olan resmi bir yazı, yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içerisinde yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir. Hasta onamları, Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında belirtilmelidir.

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
1. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışma daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma bu dergiye gönderilemez.
2. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmalarında eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Atıf yapma ve kaynakça oluşturmada yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
3. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri belirtilmelidir.
4. Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
5. Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/ölçme araçları/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 6. Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
7. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.


Danışmanların (Hakemlerin) Etik Sorumlulukları
1. Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2. Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
3. Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
4. Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
5. Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 6. Değerlendirmeyi yaparken nazik bir dil kullanmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
7. Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı, zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir

Editörlerin Etik Sorumlulukları
1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir.
2. Makalelerle ilgili kişisel bilgiler gizli tutulur.
3. Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.
4. Editör Kurulu, aday makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.

Plagiarizm (İntihal)

Bütün makalelerin benzerlik tespiti (plagiarrizm)  denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu intihal yaptığı belirlenen makaleler red edilir.  Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Yazarlık Koşulları

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE

2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE

3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır. Yazar olarak belirtilen her kişi, yazarlığın dört kriterini de karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet ya da hediye  yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde dergipark.gov.tr/pgy  adresinden erişebilinen Yazar Katkı Formu’nu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “hediye  yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir.

Çıkar Çatışması

Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder. Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir. Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan editörle temasa geçebilirler. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Editör verecektir.

Yayın Hakkının Devri

Yazarlar, yayın telif hakkını Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar dergisine  devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar kendilerine gönderilecek “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup,  e-mail aracılığıyla editöre yollamalıdırlar.  Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler, Editör, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Editör, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

On-line Makale  Gönderim Sistemi ve Yazışma Adresi

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2016 - http://www.icmje. org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Makale gönderimleri online başvuru sistemi aracılığıyla yapılmalıdır.  Yardım için gerekirse editor.cap@gmail adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Yazarların; Yayın Hakkı Devir Formu, Yazar Katkı Formu ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Diğer yazışmalarınız ve sorularınız için bizimle editor.cap@gmail.com adresinden iletişime girebilrisiniz

Yazı Dili

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidir. Gönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

2018 yılı 4. sayısından itibaren tüm makalelerin İngilizce versiyonları da webte yer almaktadır. Bu bağlamda dergide yayınlanmak üzere kabul edilen Türkçe makalelerin kabul edilmiş hallerinin İngilizce versiyonları yazarlardan talep edilmektedir. Aynı durum Türkiye'den gönderilen İngilizce makaleler içinde geçerlidir. Yurtdışından gönderilen İngilizce makalelerin Türkçe çevirisi tarafımızdan yapılacaktır.

Yazının Bir Başka Yerde Yayınlanmadığının Beyanı

Her yazar gönderilen yazının, matbu ya da dijital ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da hali hazırda yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir. Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı muvafakat almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan muvafakat belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Daha önce kongrelerde sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında tarihi, kongre adı ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Değerlendirme

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın yazarına iade edilir. Bu yüzden zaman ve iş gücü kaybına neden olmamak için yazarlar dergi kurallarını özenle incelemelidir. Yayın için incelenecek her yazıya yurt içi ya da yurt dışından 2 ya da daha fazla hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orjinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarların bilgisi dahilinde kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen düzenlemeler yapılana kadar, ilgili yazılar yayın programına alınmayacaktır.

Yayına Kabul

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve en kısa zaman içerisinde online olarak yayınlanır.

Makale Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar

Yazılar ve yazı ile ilgili tüm şekil, tablo ve fotoğrafları internetteki Scopemed sistemi üzerinden göndermelidirler.

Genel:

Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır. Yazılar A4 (21x29.7 cm) formatında , tüm yazı boyunca (Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) tek aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından 2,5  cm’lik boşluk bırakılarak  yazılmalıdır.

Başlık sayfası

Mümkün olduğunca kısa ve net bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), olgu sunumları, mektuplar ve cerrahi teknik yazılarında ise 85 karakteri geçmemelidir..

Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık (running title) eklenmelidir.

Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları, unvanları, çalıştıkları kurumlar açık olarak yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir.

Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır ( yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır).

Özetler

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır  ve en fazla 250 kelime  içermelidir.

Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH index'den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdırlar.  İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir  (http://www.bilimterimleri.com).

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?
Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?
Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tibbi-biyolojik terimler dizinidir.

Standard sayılarda yayınlanacak derleme makalelerinde özet yapılandırılmayacaktır.

Özel sayıda çıkacak araştırma makalelerinde ise  özet iki yüz elli kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi oluşturulmalı, yapılandırılmamalıdır.  Türkçe ve İngilizce özetler,   Amaç içeriği olarak: yazının birinci ve asıl amacı; Yöntem olarak veri kaynakları, çalışmanın iskeleti, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler; Bulgular olarak ana bulguları; Sonuç olarak  doğrudan klinik uygulamalar, çıkartılacak sonuç konularını kapsamalıdır.

 

Makale Metni Gövdesi

Makalenin gövdesi: Giriş, Genel Gözden Geçirme Bölümü, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

 1. Giriş bölümü: Makalenin genel özelliklerini, literatüre katkısını da içeren bir giriş bölümü bulunmalıdır. Sonunda yazının amacını içeren birkaç cümle eklenmelidir.
 2. Genel gözden geçirme bölümü:  Yeterli sayıda alt başlığa yer verilmeli, makalenin giriş ve sonuç bölümleri olmalıdır. Giriş bölümünde makalenin amacı, bu amaçla hangi literatürün tarandığı mutlaka açıklanmalıdır.
 3. Sonuç bölümü: Bu bölümde yazarlar, genel olarak makalede aktardıkları bilgileri özetleyeceklerdir.

Makale Metni Gövdesi (Araştırma yazıları)

Araştırma yazıları sırasıyla Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma alt başlıklarından oluşmalıdır. 

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ile uyumlu olarak hazirlanmalidir. Arastırmalarda etik ilkelere uyulmalıdır. Etik Kurul kararları (kurum ad, sayı ve tarihi ile birlikte) yazılara eklenmeli, makalede etik ilkelere uyuldugu ve katılımcılardan aydınlatılmış onam alındığı bir cümle ile belirtilmelidir.

Özgün araştırmaların  kısıtlılıkları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Teşekkür ve destekleyen fonlar

teşekkür yazısı (varsa),

Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (açıklanma zorunluluğu olan durumlarda),

Kaynaklar

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır.

 1. Kaynaklar metin içinde yazarların soyadı ve yazının yayın tarihi ile belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır.
 2. İkiden fazla yazar varsa birinci yazarın soyadı "ve ark." ibaresiyle verilmeli, iki yazar varsa her ikisi de belirtilmelidir.
 3. Metin içinde yazarın ismi geçiyorsa, sadece tarih parantez içinde belirtilmelidir.

Örnekler:

Bu konuda yapılan bir çalışmada (Williams 1988)...,

 Archie ve Johns (1969) yaptıkları incelemede...,

...ilgili çalışmalar (Jowanie ve ark. 1997)...,

...bir araştırmada (Tailor ve Johnson 1978)...

 1. Aynı yazarın aynı yıla ait değişik yayınları ise, tarihin sonuna a'dan başlayarak sırayla küçük harf eklenerek belirtilmelidir.

Örneğin 

(Freud 1915a), (Freud 1915b) şeklinde belirtilmelidir.

 1. Aynı noktada birden çok kaynak belirtileceği zaman kaynaklar aynı parantez içinde, birbirinden virgül ile ayrılarak kronolojik sırayla verilmelidir.

Örnek: (Archie 1981, Ronald 1986); (Archie 1981, Ronald ve ark. 1990)

 1. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri belirtilen örneklere uygun olmalıdır.
 2. Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak ilk yazarın soyadının başharfine göre alfabetik sıra ile verilmelidir.
 3. Yazar(lar)ın tam soyad(lar)ı ve ad(lar)ının baş harf(ler)i arada nokta ya da virgül olmadan belirtilmelidir.
 4. Bir kaynakta altıdan çok yazar varsa altıncı yazardan sonra "et al." ibaresi yer almalıdır. Bunların ardından kaynağın basım tarihi parantez içinde verilmelidir.
 5. Dergi isimleri Pub Med'e göre NLM Catalog ta yer aldığı şekliyle kısaltılmalıdır. Bu katalogta kısaltması yer almayan dergilerin tam adı kısaltılmadan yazılmalıdır.

Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar.

Kaynak bir makale ise tarihin ardından makalenin tam adı, yayınlandığı derginin adı (Index Medicus'daki kısaltmalardan yararlanılmalıdır), cilt no (cilt no belirtilmemişse parantez içinde sayı no) ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Dergi sayfaları bir cilt boyunca düzenli olarak numaralandırılıyorsa sayı numarası yazılmamalıdır.

 1. Uluslararası yayınlanmış makaleler için:

Tunc O, Yucel B, Macit E, Gunal A, Gozubuyuk A, Gul H et al. (2008) Protective efficiacy of taurine against pulmonary edema progression: experimental study. J Cardiothorac Surg, 28:57-59.

 1. Ulusal kaynaklar için:

Kara Z, Genc P, Öngürü Ö, Burak G, Şahin İ, Güler A et al. (2008) Proantosiyanidin nitrojen mustarda bağlı akciğer hasarını azaltır. Gülhane Tıp Dergisi, 50:267-272.

 1. Dergi eki için:

Yucel MB (1999) The cost of schizophrenia. Br J Psychiatry, 49(suppl 2):S85-S89.

 1. Kongrede sunulmuş bir çalışma için:

Ekici G, Altuntaş B, Gözübüyük A, Çaylak H, Sapmaz E, Işık H et al. (2009) Bronkoselin eşlik ettiği bronkosel olgusu. V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 14-17 Mayıs 2009 Kuşadası,Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:93.

 1. Kitap için:

Noback CR, Demarest RJ (1975) The Human Nervous System, 2nd ed. New York, McGraw-Hill.

 1. Çeviri Kitap için:

Moreno JJ (2001) İçimizdeki Müziği Eylemek: Müzik Terapisi ve Psikodrama (Çeviri Ed. İ Doğaner). İzmir, Atadost Matbaacılık.

 1. Kitaptan bir bölüm için:

Phillips MK, Gain P (1985) Hypertension and stroke. In Hypertension: Pathophysiology and Management, 2nd ed. (Eds JH Laragh, BM Brenner):495-498. London, Ran Press.

 1. Tez için:

Savas MN (2005) Preoperatif kemoterapi ve Beta Glukan’ın bronş anastomozuna etkisi (Uzmanlık tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi.

 1. Kaynak bir web sitesi ise; Format: Yazar varsa yazılmalı. Sitede yer aldığı gibi başlık düzenlenmelidir. Web sayfasının adresi (sayfaya giriş tarihi) yazılmalıdır. Sayfanın ilk yazıldığı tarih bilimiyorsa ulaşıldığı tarih yazılmalıdır.

Stern M (2001) Radial nerve entrapment. http://www.emedicine.com/orthoped/topic549.htm (Accessed 12.12.2015).

 1. Kaynak toplantıda sunulan bir makale ise;

Lone FS, Bengtsson M (1982) Enforcement of data protection and security in medical informatics. In  MEDINFO92. Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics (Eds KC Lun, PM Degoulet):1561-1565. Sep 16-20 1982, Geneva, Switzerland. North-Holland.

 1. Kaynak elektronik formatta yazılan bir makale ise;

Mary KS (1985) Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online], 1(1). Available from: URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed date:25.12.1989.

Tablolar

 1. Tablolar tek satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.
 2. Her tablonun üstünde numarası ve açıklayıcı bilgi olmalıdır.
 3. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
 4. Daha önce basılmış veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
 5. Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı, sadece üst ve altına düz çizgi çizilmelidir.
 6. Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.
 7. Tablolar yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.
 8. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalıdır.

Şekil Grafik Resim ve Altyazıları

 1. Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.
 2. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
 3. Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli. Ayrı dosya şeklinde sistemden gönderilmelidir.  
 4. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.
 5. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
 6. Tanınacak şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.
 7. Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır.
 8. Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.
 9. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
 10. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer. jpg dosyası olarak sisteme eklenmelidir.
 11. Resim ve fotograf dosyaları 100 pixel/inch, 8 cm eninde ve 300dpi çözünürlükten daha küçük değerde olmamalıdır.