Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):333-361  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 22 Nisan 2010 / April 22, 2010)

 
  Psikiyatrik Hastalıklarda Radyolojik Görüntüleme: Yeni Gelişmeler
  Radiologic Imaging in Psychiatric Disorders: Recent Developments
   
  Düzgün Yıldırım
   
  Özet
  Radyolojik görüntüleme tekniklerinde son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ile, bir çok alanda olduğu gibi psikiyatrik bozukluklarda da altta yatan morfolojik ya da metabolik hatta moleküler patolojinin tespit edebilme imkanı doğmuştur. Bu derlemede, psikiyatrik bozukluklarda tanısal anlamda kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanım yelpazesi, mevcut sistemlerin özellikleri, güncel bilgileri ve de görüntüme ile ilgili gelecekten beklentiler ana başlıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Literatürde hemen tüm psikiyatrik bozukluklar ve sendromlar ile ilgili çok sayıda yayınlanmış araştırma, çalışma ve deneysel çalışma bulgusu bulunduğu, bilgi birikiminin oldukça yoğun olduğu saptanmıştır. Literatürde, bilgisayarlı tomografi ile yapılan çalışmaların hemen hemen son bulduğu, manyetik rezonans ağırlıklı çalışmaların ise; fMRG, DAG, DTG gibi daha alt ve ileri modalitelere doğru kaydığı anlaşılmıştır. Yeni ortaya konan görüntüleme modellerinden olan ve kombine bir görüntüleme yöntemi sergileyen PET/BT ve yaygınlaşması beklenen PET/MRG modaliteleri fokal ya da diffüz bir lezyon alanının metabolik aktivitesi hakkında bilgi vermektedir. Fonksiyonel bilgi ile kesitsel görüntülerde normal görülen bazı alanlardaki lezyonlar işaretlenebilir ve bu bilgi, aynı lezyonların tedaviye yanıtının izleminde kullanılabilir. Radyolojide, ağırlıklı olarak MRG, PET teknolojisinde ortaya çıkan ilerlemelerin ışığında; tüm beyinde veya özel bir bölgede; volümetrik, fonksiyonel, metabolik farklılıkları tespit etmek mümkündür. Son çalışmalarda, anatomik temelli modalitelerden moleküler çalışmalara kayma eğilimi olduğu belirlenmiştir. Deneysel aşamada olmakla birlikte; bu genetik-moleküler bazlı çalışmalar ile primer patolojinin tanısı ve takibinin direkt olarak mümkün olması, psikiyatrik bozukluklarda görüntülemenin geleceği hakkında umut vaat etmektedir.
  Anahtar Sözcükler: Psikiyatri, Radyoloji, Radyolojik Teknoloji , İleri Teknikler
   
  Abstract
  In recent years with emerging developments in radiological imaging techniques, it has been possible to determine the underlying morphologic, metabolic and even molecular pathologic basis of psychiatric disorders. In this review, we aimed to gather under the main headings, the spectrum of the imaging methods used in diagnosing psychiatric major diseases, characteristics of the existing systems, update information and future expectations. There is multitudinous published studies in the literature related to almost all psychiatric disorders and syndromes and the knowledge about them are much more than expected. As could easily be observed from literature evaluation, studies on computed tomography is almost ended, and MRI studies are shifted to advanced submodalities such as; fMRI, DWI, DTI. Combined imaging modalities like PET/CT and PET/MRI provide useful information in determination of metabolic activity of o focal or diffuse lesion area. Functional information is an helpful modality for directing the lesion localization especially in normal cross-sectional images and in the follow-up of the response to treatment. Radiologically, in the light of recent advances mainly depending on the MRI and PET technology; it is possible to identify the volumetric, functional, metabolic differences of the whole brain or of a special area. Thus the abnormalities in these mentioned parameters could also be evaluated for psychiatric diseases. In recent studies, anatomical based imaging principles somehow prone to shift molecular based imaging methods. So these genetic-molecular based studies currently ongoing in the experimental stage that make it possible to diagnose and monitor the primary pathology, give hope for the future of the imaging in psychiatric diseases.
  Keywords: Psychiatry, Radiology, Radiologic Techniques, Advanced Procedure
   
  Full Text /Tam Metin  [PDF]