Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(3):401-416  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 17 Mayıs 2010 / May 17, 2010)

 
  Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış
  Epidemiologic Studies in Child and Adolescent Psychiatry: A Review of Methodology
   
  Onur Burak Dursun, Taner Güvenir, Aylin Özbek
   
  Özet
  Çocukluk ve ergenlikte görülen psikiyatrik bozuklukların bu yaş grubunun yaklaşık % 9-21’ini etkilediği tahmin edilmekte ve dünyada bu bozukluklara verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Çocuk ve ergen ruh sağlığı alanındaki ihtiyacın artması ile ülkelerin bu alanda sağlık politikaları oluşturmaları ve çocuk ergen ruh sağlığı açısından planlamalar yapmaları zorunlu hale gelmektedir. Bu planlamaların ilk adımı ilgili ülkede çocukluk ve ergenlik çağı psikiyatrik bozukluklarının sıklıklarının belirlenmesidir ancak bazı yöntemsel sorunlar bu alanda sıklık çalışmaları yapmayı güçleştirmektedir. Bunlar arasında en önemlileri, ‘olgu’ tanımlanmasının yapılması, olguların tanılanabilmesi, örneklem seçimi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi alanında yaşanan zorluklar olarak görülmektedir. Bu güçlükler çalışma maliyetlerini arttırmakta, uygun ve yeterli büyüklükte örneklemlere ulaşılmasını engellemekte ve elde edilen sonuçların güvenilirliğini düşürmektedir. Bu sorunların en aza indirgenebilmesi için araştırmacıların planlanacak çalışmalarda uygun tanı materyalini seçmesi ve doğru metodoloji kullanması gereklidir. Bilimsel yazında çocuk ergen ruh sağlığı alanında görülen bozuklukların taranması ve tanılanması amacıyla kullanılan birçok ölçek ve görüşme formatı mevcutsa da bu tanı araçlarından ancak bazıları saha çalışmalarında kullanılabilmektedir. Ülkemizde çocuk ergen ruh sağlığı alanındaki hızlı gelişime paralel olarak yazında epidemiyolojik çalışmalarda kullanılan önemli tanı araçları dilimize kazandırılmıştır. Bunlardan Çocuklar İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ile Güçler ve Güçlükler Anketi bozuklukların taranması; Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu ile Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi ise tanılama amacıyla kullanılabilecek en önemli araçlar olarak göze çarpmaktadır. Bu makalede çocuk ergen ruh sağlığı alanındaki epidemiyolojik çalışmaların yapılmasını zorlaştıran yöntemsel sorunlar irdelenmiş ve ülkemizde yapılması muhtemel geniş ölçekli çalışmalarda kullanılabilecek tanısal araçlar gözden geçirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Çocuk Ergen Ruh Sağlığı, Epidemiyoloji, Araştırma Yöntemleri
   
  Abstract
  Childhood psychiatric disorders are estimated to influence about 9 to 21% of relevant age group and interest in this disorders are increasing all over the world. The growing need to child and adolescent mental health leads the task of establishing proposals and policies in this field to become a priority for governments. The first step of such proposals should be determination of prevalence of child and adolescent mental disorders in that country. However, several major methodological problems make it hard to provide accurate prevalence estimates from epidemiological studies. Most common problems are within the fields of sampling, case definition, case ascertainment and data analyses. Such issues increases the costs of studies and hinder to reach large sample sizes. To minimize these problems, investigators have to be careful on choosing the appropriate methodology and diagnostic tools in their studies. Although there are many interviews and questionnaires for screening and diagnosing in child and adolescent psychiatry, only a few of them are suitable for epidemiological research. In parallel with the improvement in all fields of child and adolescent mental health in our country, some of the major screening and diagnosing tools used in prevalence studies in literature have already been translated and validated in Turkish. Most important of this tools for screening purposes are Child Behavior Checklist and Strengths and Difficulties Questionnaire and for diagnosing purposes are Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version and Development and Well-Being Assessment. The aims of this article are to review the methodological problems of epidemiologic studies in child and adolescent psychiatry and to briefly discuss suitable diagnostic tools for extended sampled epidemiologic studies in our country.
  Keywords: Child and Adolescent Psychiatry, Epidemiology, Methodology
   
  Full Text /Tam Metin  [PDF]